marzec 18 2024 0Comment
Badanie gruntu

Badanie gruntu.

Badać, czy nie badać przed budową? Dlaczego badanie geotechniczne gruntu jest tak ważne?
Badania geotechniczne gruntu, odgrywają niezwykle istotną rolę dla bezpieczeństwa mieszkańców w którzy zamieszkać mają w nowo powstającym domu.

Od napierającej wody, przez głazy, po skażone miejsca i śmieci, a nawet pozostałości  z II wojny światowej – wiele tajemnic kryje się w ziemi. Jakość i skład gruntu nie zawsze są odpowiednie dla każdego pożądanego projektu budowlanego. Niektórzy budowniczowie domów nie doceniają tych zagrożeń i oszczędzają sobie raportu o gruncie. Ale ta fałszywa oszczędność może mieć kosztowne konsekwencje. Dlatego eksperci zdecydowanie zalecają zbadanie podłoża – w moim artykule postaram się wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Zwłaszcza, że od pewnego czasu badania geotechniczne gruntu muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Uzyskanie opinii geotechnicznej jest niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, bez którego nie ma mowy o wystartowaniu z budową domu i innych inwestycji.

Przegląd artykułu:

 1. Raport o gruncie: czym właściwie jest?
 2. Jak wygląda badanie gruntu?
 3. Jakie informacje znajdują się w raporcie dotyczącym gruntu?
 4. Jakie są klasy gleby w raporcie?
 5. Co oznacza rozszerzony raport dotyczący gruntu?
 6. Kto może sporządzić raport dotyczący stanu gruntu i ile czasu to zajmuje?
 7. Ile kosztuje badanie gruntu?
 8. Czy możesz zapoznać się z raportem gminy dotyczącym stanu gruntu?
 9. Jak z góry zidentyfikować „problematyczną właściwość”?
 10. Wniosek

Najważniejsze informacje na temat raportu dotyczącego gruntu w skrócie:

 • Badanie podłoża jest niezbędne w przypadku każdego projektu budowlanego.
 • Dostarcza rzetelnych informacji o stanie gruntu – zwłaszcza o nośności, osiadaniu, wodach gruntowych oraz wszelkich niezbędnych dostosowaniach technicznych.
 • Minimalizuje ryzyko takie jak zwiotczenie, pęknięcia i wilgoć
 • Zapewnia bezpieczeństwo kosztów i planowania, szczególnie w odniesieniu do fundamentu lub budowy piwnicy
 • Tworzą go eksperci geotechniczni – kosztuje najczęściej od 1200 do 1900 złotych.

 

1. Raport o podłożu gruntowym: czym właściwie jest?

Raport o podłożu gruntowym, zwany także raportem gruntu, raportem fundamentów lub badaniem geotechnicznym gruntu, to dokument sporządzany w wyniku badań geotechnicznych mających na celu zrozumienie warunków geologicznych i geotechnicznych danego obszaru przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ten raport jest kluczowym elementem planowania i projektowania budowy, ponieważ dostarcza informacji na temat właściwości gleby, jej nośności, stabilności i innych istotnych czynnikach. To badanie geotechniczne analizuje interakcje pomiędzy gruntem, planowaną konstrukcją, wodami gruntowymi i budynkami w sąsiedztwie.

Dopiero na podstawie tego raportu można wiarygodnie określić, w jakim stopniu nieruchomość faktycznie nadaje się do zagospodarowania. To podstawa każdego sprawnego projektu budowlanego. Ponieważ: Nie na każdej powierzchni można postawić wielopiętrowy, solidny dom bez wprowadzenia ulepszeń i nie na każdym terenie można wybudować piwnicę .

Bezpieczeństwo kosztów i planowania

Dzięki wiedzy zdobytej na podstawie badań podłoża można od samego początku uniknąć zagrożeń i uszkodzeń mienia, takich jak wilgoć, osiadanie lub pęknięcia spowodowane osiadaniem. Eksperci nazywają to tak zwanym ryzykiem podglebia. Obowiązek ten zawsze leży w gestii właściciela budynku i jest w miarę możliwości minimalizowany poprzez raport dotyczący gruntu. Raport zapewnia bezpieczeństwo kosztów i planowania, a także zapewnia ochronę prawną przed szkodami następczymi. Niezbędne jest np. badanie podłoża, aby inżynier budowlany mógł obliczyć prawidłowe wymiary fundamentu i płyty stropowej. Ponieważ to on jest odpowiedzialny za swoje obliczenia, jest on zależny od informacji zawartych w raporcie.

Wskazówka: Zaufanie jest dobre – lepsza opinia eksperta
Nie polegaj na możliwych założeniach firm budowlanych dotyczących właściwości gruntu danej nieruchomości. Aby móc oferować dobre ceny, oferta i umowa kupna często zakładają optymalne, bezproblemowe warunki glebowe (np. klasa gleby 3). Jeśli podłoże jest bardziej problematyczne, może to oznaczać dodatkowe koszty rzędu wielu tysięcy złoty!

I nie oszczędzaj na raporcie dotyczącym podłoża tylko dlatego, że sąsiad z sąsiedztwa mógł budować bez żadnych problemów, a Twój osobisty ekspert budowlany (architekt, inżynier konstrukcyjny, firma budowlana) mówi „z doświadczenia” lub „ponieważ zna okolicę”, że bez tego też by się obeszło. Obszary mogą znajdować się blisko siebie i nadal mieć bardzo różne podłoże. Internet jest pełen raportów od poszkodowanych budowniczych, którzy odstąpili od zgłoszenia i skarżą się na pięcio-, a nawet sześciocyfrowe szkody wtórne.
W obu przypadkach możesz być spokojny jedynie przeprowadzając szczegółową kontrolę na miejscu.

Główne elementy, jakie mogą być zawarte w raporcie o podłożu gruntowym, to:

 1. Charakterystyka geologiczna: Opisuje rodzaje skał i gleb występujących w danym obszarze oraz ich warunki geologiczne.
 2. Badania gruntów: Informacje o badaniach geotechnicznych, w tym o próbach gruntów pobranych z różnych głębokości. Analiza właściwości fizycznych i mechanicznych gleby może obejmować zagadnienia takie jak granulometria, wilgotność, nośność, wydłużenie, skurcz czy inne właściwości gruntów.
 3. Stabilność gruntów: Ocena stabilności gruntów, zwłaszcza w kontekście planowanych prac budowlanych. To może obejmować zagadnienia związane z osiadaniem gruntów, ruchami masowymi czy ewentualnymi zagrożeniami dla budowy.
 4. Rekomendacje projektowe: Sugerowane kroki projektowe i konstrukcyjne, które powinny zostać podjęte w związku z wynikami badań geotechnicznych. Mogą obejmować zalecenia dotyczące rodzaju fundamentów, konieczności wzmocnienia gruntu czy innych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka problemów geotechnicznych.
 5. Mapy i rysunki: Ilustracje, mapy i rysunki pomocne w zrozumieniu struktury geologicznej i geotechnicznej obszaru badanego.

Raport o podłożu gruntowym jest ważny dla inżynierów geotechnicznych, geologów oraz architektów pracujących nad projektem budowlanym. Dzięki tym informacjom można unikać potencjalnych problemów związanych z warunkami gruntowymi, co z kolei może przyczynić się do oszczędności finansowych i czasowych podczas realizacji projektu budowlanego.

 

2. Jak wygląda badanie gruntu?

Badanie gruntu jest procesem, podczas którego specjaliści zbierają dane na temat warunków geotechnicznych danego obszaru. Informacje uzyskuje się poprzez sondowanie podłoża (sondowanie rdzeniowe) i różne wiercenia (małe odwierty ubijające). Ekspert wykonuje to co najmniej w dwóch przeciwległych narożnikach do głębokości eksploracji od pięciu do sześciu metrów poniżej planowanej podstawy fundamentowej. Dodatkowo w laboratorium przeprowadzane są badania mechaniczne gruntu.

Wiercenie i próbka gleby badanie gruntu

Wiercenie podłoża i próbka gleby

 

Oto ogólny przebieg procesu badania gruntu:

 1. Analiza dokumentacji geodezyjnej: Na początku przeprowadza się analizę dostępnej dokumentacji geodezyjnej, która może zawierać informacje na temat topografii, historii działki, wcześniejszych badań geotechnicznych itp.
 2. Wiercenia geotechniczne: Odwierty geotechniczne są wykonywane w różnych miejscach na badanym obszarze. W wyniku tych wierceń pobierane są próbki gruntu, które są później analizowane w laboratorium pod kątem składu, struktury i innych właściwości geotechnicznych.
 3. Pomiary gruntów: Specjaliści mogą przeprowadzać różne pomiary, takie jak gęstość gruntów, wilgotność, nośność gruntów itp., w celu uzyskania dokładniejszych informacji o warunkach gruntowych.
 4. Analiza próbek w laboratorium: Próby gruntu pobrane w trakcie wierceń są analizowane w laboratorium pod kątem różnych właściwości, takich jak granulometria, zawartość wilgoci, nośność i inne.
 5. Raport geotechniczny: Na podstawie zebranych danych tworzy się raport geotechniczny, który zawiera informacje o warunkach gruntowych, potencjalnych zagrożeniach, zalecenia dotyczące fundamentów budynku i innych istotnych informacji dla projektantów i inwestorów.

Badanie podłoża jest niezbędne, aby uniknąć potencjalnych problemów związanymi z niestabilnymi warunkami gruntowymi, osuwiskami, podtopieniami czy innymi zagrożeniami. Dzięki temu inżynierowie mogą dostosować projekt budowlany do warunków panujących na danym terenie, co z kolei wpływa na bezpieczeństwo i trwałość budynku.

 

3. Jakie informacje znajdują się w raporcie dotyczącym gruntu?

Raport o gruncie zawiera szereg informacji na temat warunków geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych danego obszaru. Ujawnia strukturę podłoża i pokazuje jego właściwości mechaniczne. Szczególnie ważne są właściwości osiadania i nośność. Dodatkowo raport podglebia dostarcza informacji o występowaniu wód gruntowych i infiltracji wód powierzchniowych.

Jeżeli w glebie występują problemy lub nieprawidłowości, zalecane są konkretne środki mające na celu poprawę gleby, takie jak zagęszczanie. Raport zawiera konkretne, kluczowe dane, które decydują o pomiarze fundamentu i rodzaju jego konstrukcji, a które dają ugruntowaną rekomendację .

 

Karta otworu badawczego badanie gruntu

Karta otworu badawczego

 

Oto przykładowe informacje, które mogą być zawarte w takim raporcie:

 1. Lokalizacja
 2. Budowa gleby – charakterystyka geologiczna:
  • Opis geologii obszaru, taki jak rodzaj skał, ich skład mineralny i strukturalny.
 1. Właściwości geotechniczne gruntów:
  • Parametry geotechniczne gruntów, takie jak nośność, plastyczność, konsystencja, granulometria (rozmiar ziaren) oraz inne właściwości mechaniczne.
  • Wytrzymałość gruntu na ścinanie i osiadanie.
  • Informacje o stabilności gruntów i potencjalnych zagrożeniach geotechnicznych.
 1. Klasa gleby (patrz następny punkt).
 2. Warunki hydrogeologiczne:
  • Poziom wód gruntowych: informacje na temat głębokości poziomu wód gruntowych oraz ich zmienności w ciągu roku.
  • Zasoby wód podziemnych i ich możliwe zanieczyszczenia.
  • Potencjalne problemy związane z wodą gruntową, takie jak podtopienia czy erozja.
  • Zdolność perkolacyjna wód powierzchniowych czyli proces przepływu wody przez stałe podłoże, który powoduje wymywanie lub strącanie substancji.
 1. Podatność na osiadania:
  • Informacje na temat ewentualnych osiadania gruntów i ich wpływu na stabilność budynków.
 1. Analiza geotechniczna dla fundamentów:
  • Zalecenia dotyczące rodzaju fundamentów, głębokości fundamentów i sposobów wzmocnienia gruntu, jeśli to konieczne.
 1. Zalecenia dotyczące budowy:
  • Instrukcje dotyczące technologii wykonawstwa, w tym metody wbijania pali, zagęszczania gruntu, stosowania konkretnych materiałów budowlanych, itp.
 1. Ryzyka geotechniczne:
  • Potencjalne zagrożenia, takie jak obsunięcia terenu, erozja, zapadliska czy inne nieprzewidziane problemy geotechniczne.
 1. Podsumowanie i wnioski:
  • Ogólna ocena warunków gruntowych i ich wpływu na planowany projekt budowlany.
  • Zalecenia dotyczące działań zabezpieczających i dostosowań projektu.
 1. Mapy, ilustracje i zdjęcia:
  • Mapy topograficzne, schematy geotechniczne, ilustracje warunków gruntowych oraz zdjęcia wykonane podczas badań terenowych.

Raport geotechniczny jest istotnym narzędziem dla projektantów, inżynierów oraz deweloperów, pozwalając na dostosowanie projektu budowlanego do specyficznych warunków danego obszaru. Wartościowe i kompleksowe informacje zawarte w raporcie są kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości budowli.

 

4. Jakie są klasy gleby w raporcie?

Klasyfikacja gleb w raporcie geotechnicznym zazwyczaj opiera się na różnych kryteriach, takich jak granulometria, struktura, skład mineralny, konsystencja i inne właściwości geotechniczne. Klasyfikacja gleby pomaga inżynierom zrozumieć charakterystykę gruntu i dostosować projekt budowlany do warunków terenowych. Poniżej przedstawiam jedną z powszechnie stosowanych klasyfikacji gleb, czyli klasyfikację USCS (Unified Soil Classification System):

 1. Piasek (S):
  • SP (piasek plastyczny): Piasek o zawartości gliny wystarczającej do nadania mu plastyczności.
  • SW (piasek ilitowy): Piasek zawierający niewielką ilość frakcji ilastej.
  • SM (piasek gliniasty): Piasek zawierający znaczną ilość frakcji ilastej.
 1. Ił (M):
  • ML (ił gliniasty): Ił o plastyczności umiarkowanej.
  • CL (ił o dużym stopniu plastyczności): Ił o wysokiej plastyczności.
  • OL (ił organiczny): Ił zawierający znaczną ilość substancji organicznej.
 1. Piasek i ił (SM, SC, ML, CL):
  • SC (piasek gliniasty): Mieszanka piasku i ilu, z większą ilością piasku.
  • SM (piasek gliniasty): Mieszanka piasku i ilu, z większą ilością ilu.
  • ML (piasek ilasty): Mieszanka piasku i ilu, z większą ilością piasku.
  • CL (piasek ilasty): Mieszanka piasku i ilu, z większą ilością ilu.
 1. Gliny organiczne (O):
  • OL (gleba organiczna): Gleba zawierająca dużą ilość substancji organicznej.
 1. Gliny pyłowe (CH, MH):
  • CH (glinka pyłowa): Glinka o wysokiej plastyczności.
  • MH (glinka pyłowa): Glinka o plastyczności umiarkowanej.
 1. Piaski pyłowe (SW, SP):
  • SW (piasek siltowy): Piasek z niewielką ilością frakcji ilastej.
  • SP (piasek gliniasty): Piasek z większą ilością frakcji ilastej.

Te klasyfikacje pomagają inżynierom zrozumieć podłoże i dostosować projekty budowlane, szczególnie w kontekście wymagań dotyczących fundamentów, stabilności gruntu czy też drenażu. Warto zauważyć, że istnieje wiele innych systemów klasyfikacji gleb, a wybór zależy od lokalnych standardów i praktyk inżynieryjnych.

Kategoria i ocena glebyW raporcie geotechnicznym, klasyfikacja gleby obejmuje zazwyczaj określenie kategorii i oceny gleby. Klasyfikacja ta jest ważna dla inżynierów budownictwa, gdyż wpływa na projektowanie fundamentów i struktur budynku. Oto kilka kluczowych elementów związanych z kategorią i oceną gleby:

 

Przekrój geologiczny badanie gruntu

Przekrój geologiczny

 

Kategoria gleby:

Kategorie gleb, stosowane w geotechnice, bazują na systemie opracowanym przez Unified Soil Classification System (USCS). W tym systemie gleby dzielą się na kilka głównych kategorii:

 1. Gleby spoiste (Cohesive soils):
  • Gliny (Clays): Odcinki granulometryczne wzdłuż granicy plastyczności.
  • Gliny pylaste (Silt Clays): Odcinki granulometryczne poniżej granicy plastyczności.
  • Gliny pylaste z domieszką piasku (Silty Clays): Zawierające niewielką ilość piasku.
 2. Gleby niecohesyjne (Cohesionless soils):
  • Piaski (Sands): Odcinki granulometryczne poniżej granicy plastyczności.
  • Piaski pylaste (Silt Sands): Zawierające niewielką ilość pyłu.
  • Piaski gliniaste (Clayey Sands): Zawierające niewielką ilość gliny.
 3. Mieszaniny (Mixtures):
  • Gliny piaskowe (Sandy Clays): Mieszaniny glin z piaskiem.
  • Gliny pylaste piaskowe (Silty Sands): Mieszaniny piasków z pyłem.
  • Gliny piaskowe pylaste (Sandy Silts): Mieszaniny glin z pyłem.

Ocena gleby:

Ocena gleby obejmuje aspekty, takie jak plastyczność, konsystencja, nośność i inne właściwości mechaniczne. Podczas oceny, gleby mogą być klasyfikowane w zależności od ich przydatności do celów inżynieryjnych. Na przykład:

 1. Strefy osiadania:
  • Gleby o dużych osiadaniach, które mogą wymagać bardziej zaawansowanych fundamentów.
 2. Stabilność zboczy:
  • Gleby, które mogą być podatne na osunięcia zboczy, co wymaga odpowiednich zabezpieczeń.
 3. Zawartość wody:
  • Gleby wilgotne, nasycone wodą czy gruntwary pływowe, co może wpływać na nośność.
 4. Inne właściwości:
  • Zdolność do przewodzenia wody, właściwości mechaniczne (takie jak nośność) i inne właściwości istotne dla projektowania i budowy.

Ocenę i klasyfikację gleby przeprowadza się na podstawie wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów terenowych, a uzyskane informacje wpływają na decyzje projektowe i konstrukcyjne. W przypadku każdego projektu, dokładna klasyfikacja i ocena gleby są dostosowywane do konkretnych warunków danego obszaru.

 

5. Co oznacza rozszerzony raport dotyczący gruntu?

Rozszerzony raport dotyczący podłoża to bardziej szczegółowy i zaawansowany dokument geotechniczny, który zawiera bardziej dogłębne informacje na temat warunków gruntowych na danym obszarze. Standardowy raport geotechniczny obejmuje podstawowe informacje o rodzaju gruntu, nośności, stabilności i zaleceniach dotyczących fundamentów, ale rozszerzony raport idzie krok dalej, dostarczając bardziej kompleksowych danych i analiz.

Oto kilka elementów, które mogą być uwzględnione w rozszerzonym raporcie dotyczącym podłoża:

 1. Badania in situ:
  • Szczegółowe badania terenowe, takie jak badania penetrometryczne (CPT), które dostarczają informacji o właściwościach gruntów na głębokościach.
  • Pomiary wytrzymałości na ścinanie i inne testy laboratoryjne.
 1. Analiza modelowa:
  • Zaawansowane analizy numeryczne lub modelowanie komputerowe, które uwzględniają różne scenariusze obciążeń i warunków gruntowych.
 1. Badania wód gruntowych:
  • Analiza warunków hydrogeologicznych, w tym pomiarów poziomu wód gruntowych, przenikalności hydraulicznej i inne właściwości związane z wodami gruntowymi.
 1. Analiza ryzyka:
  • Ocena potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z danym obszarem, takie jak osunięcia terenu, erozja, lub inne problemy geotechniczne.
 1. Zastosowanie nowoczesnych technologii:
  • Wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak georadar, który umożliwia dokładne obrazowanie struktury podłoża na danej powierzchni.
 1. Zalecenia projektowe:
  • Bardziej szczegółowe i precyzyjne zalecenia dotyczące projektowania fundamentów, wzmocnienia gruntów i innych aspektów konstrukcyjnych.

Rozszerzony raport dotyczący podłoża jest zazwyczaj opracowywany w przypadkach bardziej skomplikowanych projektów budowlanych, w których standardowe informacje mogą być niewystarczające. Jest to ważne szczególnie w przypadku budowy na obszarach o specyficznych warunkach gruntowych, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia trudności geotechnicznych. Taki raport pomaga lepiej zrozumieć warunki gruntowe, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości projektowanego obiektu.

 

6. Kto może sporządzić raport dotyczący stanu gruntu i ile czasu to zajmuje?

Zgodnie z normą DIN 4020:2010 osobami kontaktowymi w sprawie profesjonalnego badania podłoża są niezależni specjaliści w dziedzinie geotechniki i inżynierii gruntów. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie takiego raportu to zazwyczaj geotechnicy, geolodzy inżynieryjni lub inne osoby z wykształceniem i doświadczeniem w dziedzinie geotechnicznej. Są one zamawiane bezpośrednio przez właściciela budynku lub dewelopera i najlepiej pochodzą z regionu, w którym realizowana jest inwestycja. Należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na przygotowanie raportu dotyczącego stanu gleby. Budowlańcy często czują, że nie mają tego czasu, ponieważ woleliby rozpocząć budowę jutro i wprowadzić się następnego dnia. Opóźnienie spowodowane raportem o glebie jest w rzeczywistości wyjątkowo niewygodne. Warto jednak zaakceptować ten dodatkowy wysiłek kosztowy i czasowy.

Czas potrzebny na udostępnienie dokumentu w każdym indywidualnym przypadku zależy od wielu czynników. Z jednej strony istotne są warunki geologiczne. Z drugiej strony konieczne mogą być badania kontrolne. Zwykle faktyczne prace wiertnicze trwają około trzech godzin. Doświadczony ekspert może następnie dokonać wstępnej ostrożnej oceny stanu gleby. Szczegółowe badanie gleby w laboratorium zajmuje jednak kilka dni. Na przygotowanie pisemne należy przeznaczyć kolejny tydzień lub dwa tygodnie. Jeżeli jednak eksperci wykryją zanieczyszczenia w próbkach gleby, sporządzenie raportu może zająć więcej czasu.

Badanie gleby w laboratorium

Badanie gleby w laboratorium

 

Czas potrzebny na sporządzenie raportu dotyczącego stanu gleby może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak:

 1. Rozmiar i złożoność projektu: Im większy i bardziej złożony projekt, tym więcej czasu może być potrzebne na przeprowadzenie badań terenowych, analizę danych oraz sporządzenie kompleksowego raportu.
 2. Obszar geograficzny: Warunki geologiczne i geotechniczne mogą znacznie różnić się w zależności od obszaru geograficznego. W miejscach o bardziej złożonych warunkach może być potrzebne więcej czasu na dokładne zbadanie terenu.
 3. Dostępność i ilość badań terenowych: Badania in situ, takie jak wierceń czy badania penetrometryczne, mogą wymagać czasu na ich przeprowadzenie. Dostępność terenu i ilość niezbędnych badań mogą wpływać na czas sporządzenia raportu.
 4. Zaawansowane analizy: Jeżeli raport wymaga zaawansowanych analiz numerycznych, modelowania komputerowego czy innych bardziej skomplikowanych analiz, to również może się to przekładać na dodatkowy czas.
 5. Dostępność danych z wcześniejszych badań: W niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie z danych wcześniejszych badań geotechnicznych, co może przyspieszyć proces sporządzania raportu. Jednak, jeśli brakuje takich informacji, może to wydłużyć czas badania terenu.

Czas potrzebny na sporządzenie raportu dotyczącego stanu gleby jest więc uzależniony od konkretnych warunków i wymagań projektu. Może to być kilka tygodni do kilku miesięcy, a nawet dłużej w przypadku skomplikowanych projektów. Ważne jest, aby odpowiednio uwzględnić czas na badania terenowe, analizy danych i przygotowanie precyzyjnego raportu, który będzie stanowił solidną podstawę dla projektu budowlanego.

 

7. Ile kosztuje badanie gruntu?

Koszty badania gruntu mogą znacznie się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak lokalizacja, zakres badań, dostępność terenu, specyfika projektu, oraz lokalne standardy rynkowe.

Niemniej, cena badania geotechnicznego gruntu pod budowę domu wynosi najczęściej od 1200 do 1900 złotych, jednak może być wyższa w przypadku budynku z podpiwniczeniem. Raporty dotyczące projektów budynków z podpiwniczeniem są o około 15-20 procent droższe niż bez.

Koszt badania gruntu to w głównej mierze cena wykonania odwiertu. Odwiert o głębokości 1 metra kosztuje zazwyczaj od 90 do 160 złotych, a pamiętać należy, że najczęściej wykonuje się odwierty o głębokości od 3 do 5 metrów. Co więcej, zachodzi konieczność wykonania min. 3–4 takich odwiertów. Koszt wykonania czterech odwiertów o głębokości 3m będzie więc wahał się w granicach 1080 – 1920 zł.

Ogólnie rzecz biorąc, koszty raportu gruntowego są bardzo niskie w porównaniu z możliwymi wadami fundamentów i hydroizolacji. Nieprawidłowy fundament może w pewnych okolicznościach zagrozić całemu projektowi budowlanemu. Dlatego też raport gruntowy powinien być częścią każdego projektu budowlanego i być uzgadniany w umowie o budowę lub kupnie .

Wskazówka: warto porównać! W każdym razie wskazane jest zasięgnięcie ofert od różnych ekspertów, ponieważ różnice w cenach mogą sięgać kilkuset złoty. Czasami występują duże różnice pod względem jakości pobierania próbek i raportu. Niektórzy recenzenci piszą kilka stron, inni pół książki. Dlatego warto wcześniej wyświetlić inne raporty i porównać je.

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat kosztów badań gruntowych:

 1. Zakres badań: Koszty badań gruntowych będą w dużej mierze zależały od zakresu badań i specyfiki projektu. Standardowe badania podstawowe, które obejmują wiercenia i podstawowe analizy laboratoryjne, mogą być mniej kosztowne niż bardziej zaawansowane badania, takie jak badania penetrometryczne, georadar, czy analizy numeryczne.
 2. Rozmiar projektu: W przypadku większych projektów, na przykład budowy kompleksu mieszkaniowego czy obiektów przemysłowych, koszty badań glebowych mogą być proporcjonalnie wyższe ze względu na większy obszar do zbadania i bardziej złożone wymagania projektowe.
 3. Dostępność terenu: Trudności w dostępie do terenu mogą wpłynąć na koszty badań, zwłaszcza jeśli wymagane są specjalistyczne metody badawcze lub inne środki zapewniające bezpieczeństwo pracowników.
 4. Specjalistyczne analizy i testy: Dodatkowe koszty mogą wyniknąć z konieczności przeprowadzenia specjalistycznych analiz, takich jak badania geotechniczne w laboratorium, badania wód gruntowych, czy analizy numeryczne.
 5. Lokalizacja: Koszty badań mogą znacząco się różnić w zależności od regionu czy kraju. Lokalne ceny usług geotechnicznych i koszty życia mogą wpływać na ogólny koszt badań.

W związku z powyższym, precyzyjne oszacowanie kosztów badań glebowych najlepiej jest uzyskać od lokalnych firm geotechnicznych bądź inżynieryjnych, które specjalizują się w tego rodzaju usługach. Przy planowaniu budowy czy inwestycji, warto także porozmawiać z projektantem czy inżynierem, aby zrozumieć, jakie konkretne badania są potrzebne dla danego projektu, co może wpłynąć na koszty. W wielu przypadkach, inwestycja w solidne badania glebowe może zaoszczędzić późniejsze koszty związane z problemami geotechnicznymi podczas realizacji projektu budowlanego.

 

8. Czy możesz zapoznać się z raportem gminy dotyczącym stanu gruntu?

Miasta, miasteczka i gminy również mogą posiadać dane na temat Twojej nieruchomości, ale ich dokładność i jakość nie są nawet zbliżone do wymaganych w przypadku profesjonalnego raportu o gruncie. Informacje o poziomie wód gruntowych, a w niektórych przypadkach także o jakości gleby, można uzyskać w urzędzie budowlanym lub w organach gospodarki wodnej. Są to zazwyczaj dane, które uzyskano w ramach zagospodarowania nieruchomości lub terenu budowy. Wgląd do oficjalnych „aktów budowy” już wybudowanej nieruchomości można uzyskać od gminy za opłatą. Dowody dotyczące podejrzanych miejsc skażonych lub nawet bomb można znaleźć za niewielką opłatą w rejestrze miejsc skażonych lub podejrzanych obszarów w lokalnym urzędzie ds. ochrony środowiska.

Jeśli potrzebujesz informacji z raportu gminnego, zalecam skontaktowanie się bezpośrednio z odpowiednimi organami gminy. Pracownicy gminy lub odpowiedzialne biuro planowania mogą udzielić Ci informacji na temat dostępności raportów geotechnicznych lub innych dokumentów dotyczących stanu podłoża w danej okolicy. W niektórych przypadkach takie dokumenty mogą być dostępne publicznie lub w odpowiednich archiwach.

Jeśli masz konkretne pytania dotyczące stanu podłoża w danej gminie, warto również skonsultować się z lokalnymi ekspertami geotechnicznymi, którzy mogą dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

 

9. Jak z góry zidentyfikować „problematyczną właściwość”?

Oczywiście nikt nie może łatwo zajrzeć pod skorupę ziemską. Jest to możliwe tylko poprzez wiercenie. Istnieją jednak pewne przesłanki, które wyraźnie wskazują na powierzchnię stwarzającą problemy. Dotyczy to podniesionych lub zapadniętych chodników, pochyłych latarni ulicznych lub budynków (części), a także wypełnionego terenu. I nawet jeśli wszystkie sąsiednie nieruchomości wokół planowanej, wciąż niezabudowanej nieruchomości są zabudowane od pokoleń, należy zachować podejrzenia. Ponadto rzekomo idylliczne nazwy ulic czy dzielnic, takie jak „Piaskowa” czy „Żwirowa”, wyraźnie wskazują na odpowiadające im warunki glebowe. Warto także zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż być może uda się zidentyfikować wcześniejsze problemy z nieruchomością.

Oczywiście należy zachować szczególną ostrożność, jeśli nieruchomość była wcześniej wykorzystywana w celach komercyjnych, np. jeśli na jej terenie znajdowało się wysypisko śmieci. Jedyne, co tu prawdopodobnie pomoże, to hojny i niezwykle kosztowny recykling gruntów. Nawet jeśli poprzednio użytkowana była przez stację benzynową, firmę przemysłową czy nawet wojsko, najprawdopodobniej mogą pojawić się problemy.

Zidentyfikowanie „problematycznej właściwości” gruntu z góry wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników i obserwacji. Oto kilka aspektów, które mogą wskazywać na potencjalne problemy związane z danym rodzajem gruntu:

 1. Zawartość gliny:
  • Wysoka zawartość gliny w glebie może prowadzić do problemów z osiadaniem, zwłaszcza w przypadku, gdy gleba jest podatna na zmiany wilgotności.
 1. Wysoka plastyczność:
  • Gleby o wysokiej plastyczności są elastyczne i mogą ulegać znacznym deformacjom pod wpływem obciążeń. To może prowadzić do osiadania, a także tworzenia się pęknięć i zjawisk zwanych zjawiskiem „konsolidacji”.
 1. Wysoka wilgotność:
  • Gleby o stałej wilgotności lub podatne na utrzymanie wilgoci mogą być bardziej problematyczne w kontekście stabilności gruntów, szczególnie w przypadku obiektów budowlanych.
 1. Brak jednorodności:
  • Obecność różnych warstw gleby o różnych właściwościach może prowadzić do problemów z nośnością i stabilnością, zwłaszcza gdy warstwy te są słabo skonsolidowane.
 1. Obecność zjawisk wodnych:
  • Podmokłe obszary, obszary z występowaniem wód gruntowych lub gleby, które są podatne na zmiany wilgotności, mogą stwarzać problemy związane z osadzaniem i stabilnością.
 1. Skłonność do erozji:
  • Gleby podatne na erozję mogą zmieniać się w wyniku działania wiatru, wody czy innych czynników, co może wpływać na stabilność terenu.
 1. Historia naturalnych zjawisk:
  • Lokalne historie dotyczące trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk mogą dostarczyć informacji na temat potencjalnych problemów związanych z danym obszarem.
 1. Badania terenowe:
  • Badania terenowe, takie jak wiercenia, badania penetrometryczne czy inne metody laboratoryjne, mogą dostarczyć dokładniejszych informacji na temat właściwości gruntu.

Warto również podkreślić, że samodzielna identyfikacja problematycznych właściwości gruntu może być trudna. W przypadku konkretnych projektów budowlanych, zawsze zaleca się przeprowadzenie pełnych badań geotechnicznych przez specjalistów w dziedzinie geotechniki, aby dokładnie ocenić warunki gruntowe i dostosować projekt do specyficznych warunków danego obszaru.

 

10. Wniosek: Badanie gruntu to dobra inwestycja – jeszcze przed wybudowaniem domu.

Niezależnie od tego jaki ma być  zbudowany dom, czy jest to dom prefabrykowany, czy dom drewniany, czy murowany : raport o podłożu gruntowym zawsze zapewnia budowniczym lub nabywcom nieruchomości niezbędną jasność co do właściwości geologicznych gleby. Wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że nie powinno zabraknąć raportu dotyczącego podłoża.

Raport o stanie podłoża powinien być jednym z pierwszych etapów planowania, który w idealnym przypadku ma miejsce przed lub najpóźniej bezpośrednio po zakupie nieruchomości. Bo jedno jest jasne: bez odpowiedniego placu budowy nie da się zbudować domu ani wymarzonego domu! Dzięki raportom glebowym chronisz się przed nieprzyjemnymi niespodziankami, a także chronisz się prawnie przed problemami. Dlatego najlepiej wiercić przed budową!

Badanie podłoża to zazwyczaj bardzo ważny krok przed rozpoczęciem budowy domu, a jego wykonanie może być uznane za dobrą inwestycję. Oto kilka powodów, dla których warto przeprowadzić badanie podłoża przed wybudowaniem domu:

 1. Bezpieczeństwo i trwałość: Badanie podłoża pozwala zidentyfikować ewentualne problemy związane z warunkami geotechnicznymi danego obszaru. W rezultacie, projektanci i inżynierowie mogą dostosować projekt budowlany, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość budynku.
 2. Oszczędność kosztów: Wczesne rozpoznanie problematycznych warunków gruntowych może pomóc w uniknięciu kosztownych napraw czy wzmocnień w przyszłości. Inwestycja w badanie podłoża może więc przyczynić się do oszczędności finansowych w dłuższej perspektywie.
 3. Dostosowanie projektu: Na podstawie wyników badań geotechnicznych można dostosować projekt budowlany, wybierając odpowiednie fundamenty, techniki wzmocnienia gruntu i inne rozwiązania, które uwzględniają specyficzne warunki danego obszaru.
 4. Uniknięcie problemów z osiadaniem: Badanie podłoża pozwala na identyfikację obszarów, które mogą ulegać osiadaniu w wyniku zmian wilgotności czy innych czynników. Uniknięcie tych obszarów podczas planowania budowy może pomóc w uniknięciu problemów związanych z osiadaniem budynku.
 5. Bezpieczeństwo infrastruktury: W przypadku dużych projektów, takich jak budowa dróg, mostów czy tuneli, badanie podłoża jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury.
 6. Zgodność z przepisami: W niektórych obszarach przepisy lokalne mogą wymagać przeprowadzenia badań geotechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przestrzeganie tych przepisów jest istotne dla legalności i zgodności z normami bezpieczeństwa.

Podsumowując, badanie podłoża przed wybudowaniem domu to inwestycja, która może przyczynić się do bezpiecznego, trwałego i ekonomicznego wykonania projektu budowlanego. Pomaga to uniknąć nieprzewidzianych problemów związanych z warunkami gruntowymi, co może znacząco wpłynąć na jakość i wydajność całego procesu budowlanego.

 

 Opracował Antoni.

Liczymy na tych, którzy dobrze liczą. Podążaj z nami …

adminlr