styczeń 15 2024 0Comment
Dofinansowanie do rekuperacji i klimatyzacji

DOFINANSOWANIE to się opłaca!

Dofinansowanie do rekuperacji i klimatyzacji – czy można je otrzymać?

Właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań mogą ubiegać się o dofinansowanie na cele związane z termomodernizacją budynków. W zależności od programu dofinansowania mogą przybierać takie formy jak: dotacje, ulgi podatkowe czy pożyczki, a ich celem jest realizacja inwestycji, które przynoszą korzyści ekologiczne. Wprowadzono je po to, aby poprawić jakość powietrza w Polsce i umożliwić właścicielom wymianę źródeł ciepła, a także poprawić termomodernizację budynków.

Najbardziej znanym programem dotacyjnym, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania jest program „CZYSTE POWIETRZE”.

Program „Czyste Powietrze” wystartował w 2018 roku, a jego trwanie (przynajmniej przy aktualnych założeniach) przewidywane jest do 2029 roku (30 września 2029 r. mija termin wydatkowania środków). Podpisywanie umów o dofinansowanie odbywa się do 31 grudnia 2027 r.

O dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogą ubiegać się osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, który posiada wyodrębnioną księgę wieczystą. Dofinansowanie ma dwie formy:

 • dotacja,
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Wnioski o dofinansowanie składamy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczywiście konieczne jest, aby dana gmina i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadały odpowiednie porozumienie ze sobą.

O formie dotacji decyduje wysokość dochodu. Dofinansowanie w ramach programu może być przyznane osobom, których roczny dochód wynosi nie więcej niż 135 tys. zł rocznie. Należy pamiętać, że limit ten obejmuje tylko dochody wnioskodawcy, nie całego gospodarstwa domowego! W Programie Czyste Powietrze rozróżniono trzy rodzaje finansowania (dane na 2023rok):

 • podstawowy poziom dofinansowania — przeznaczony dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł/rok.
 • podwyższony poziom dofinansowania — dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł/m-c w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2651 zł/m-c w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.
 • najwyższy poziom dofinansowania — dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł/m-c w gospodarstwie wieloosobowym, lub 1526 zł/m-c w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Co ważne, o najwyższy poziom dofinansowania mogą ubiegać się również osoby, które mają m.in. ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W ramach programu “Czyste Powietrze” można uzyskać dotacje na przedsięwzięcia już zakończone. Pod warunkiem jednak, że ich rozpoczęcie nie nastąpiło 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. NFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni.

Tabela. Ile można otrzymać dotacji?

Beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu “Czyste Powietrze” mają także możliwość ubiegania się o 50 procentową dotację w ramach prefinansowania inwestycji. Polega ona na wypłacie części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Istnieje również jeszcze jedna możliwość uzyskania dodatkowych funduszy w ramach “Czystego Powietrza” – otóż jest nim wsparcie na częściową spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na modernizację domu. Dotychczas umowy z NFOŚiGW i WFOŚiGW podpisały następujące banki:

 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Alior Bank;
 • Santander Consumer Bank;
 • BNP Paribas Bank Polska;
 • Credit Agricole Bank Polska;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości Grupa BPS
 • Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na trzy sposoby, co jest znacznym ułatwieniem tego procesu. Można złożyć wniosek:

 • przez internet, poprzez rządowy portal gov.pl za pomocą systemu GWD (Generatora wniosków o dofinansowanie) lub też bezpośrednio poprzez system GWD dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (wówczas należy utworzyć konto w systemie),
 • możesz także pobrać odpowiedni wniosek dostępny na Portalu Beneficjenta, w sytuacji jeśli wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, musi zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu „oczekuje na złożenie”, później go wydrukować, ręcznie podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW,
 • istnieje także trzeci sposób – możesz także skorzystać z oferty banku, który bierze udział w programie „Czyste Powietrze” i złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po jego przyznaniu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”.

Tabela. Poziomy dofinansowania w zależności od dochodów.

Rządowy program „Czyste Powietrze” który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z jednorodzinnych domów mieszkalnych i możliwe jest otrzymanie dotacji na:

 • audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
 • Instalację CO i CWU
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną

Korzystając z dofinansowania, jak widać z założeń programu, można także przeprowadzić modernizację instalacji wentylacyjnej i wykonać montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła może być uzupełnieniem nowej instalacji grzewczej, lub elementem termomodernizacji budynku mieszkalnego. Jednak warto zauważyć, że dofinansowanie montażu rekuperacji przyznawane jest w przypadku przeprowadzania termomodernizacji budynku i nie może być wykorzystane w przypadku nowo powstających budynków.

 

Dofinansowanie do REKUPERACJI.

 Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie. Wszystko przez rosnącą świadomość inwestorów budujących dom, że czyste i świeże powietrze zapewnia nam zdrowie, a także dobre samopoczucie w domu, co potwierdzają liczne badania i raporty na temat świeżego powietrza. Ponadto w okresie grzewczym dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła możesz zaoszczędzić nawet do 50% kosztów ogrzewania budynku. Dobry klimat w domu to zawsze czyste i świeże powietrze wolne od kurzu, pyłków (nawet smogu), bakterii czy wirusów.

Wielu inwestorów nadal jednak zniechęca wysoki koszt inwestycji, który finalnie może wahać się w granicach 20.000  – 35.000 zł. Przy czym dla domu w stanie surowym  o metrażu ok. 150 m2 to wydatek średnio ok. 26.000 zł.

Warto jednak pamiętać, że całościowy koszt montażu systemu rekuperacji jest ustalany indywidualnie i w dużej mierze zależy nie tylko od metrażu budynku, ale i takich elementów jak:

 • etap budowy,
 • architektura budynku – ilość kondygnacji, liczby pomieszczeń,
 • ilość domowników,
 • typ rekuperatora – rodzaj wymiennika, wydajność,
 • technologia wykonania instalacji kanałowej,
 • urządzenia współpracujące – GWC, chłodnice, nawilżacze.

 

W 2023 roku koszt inwestycji w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła obniżyć można korzystając z rządowych programów “Czyste Powietrze” i  „Ciepłe Mieszkanie” oraz z ulgi termomodernizacyjnej.

Wysokość dofinansowania do rekuperacji w ramach “Czystego Powietrza” zależy od tego, z której części programu będzie korzystać beneficjent. I tak:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania (części pierwszej), maksymalna intensywność dotacji do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych) wynosi 40 proc., a maksymalna wysokość dofinansowania to 6.700 zł;
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania (części drugiej), maksymalna intensywność dofinansowania do rekuperacji sięga 70 proc., natomiast maksymalna wysokość dotacji to 11.700 zł;
 • dla najwyższego poziomu dofinansowania (części trzeciej), maksymalna intensywność dotacji do rekuperacji to 100 proc., przy jej maksymalnej wysokości wynosi 16.700 zł.

 

Tabela. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii. Wentylacja z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie do rekuperacji w ramach wszystkich części tego rządowego programu otrzymać można na zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

Należy również pamiętać, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi również spełniać, identyczne co do każdego poziomu programu wymagania:

 • klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
 • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
 • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,
 • wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb,
 • dotyczące tego, że urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu handlowego (np. posiadać oznaczenie „CE”), posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
 • tyczące się konieczności wykonania usługi (jeżeli wynika to z przepisów prawa) przez osoby lub podmioty posiadające stosowne do tego uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Urządzenia spełniające wymogi programu można znaleźć na opracowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), gdzie poszczególni producenci zgłaszają dobrowolnie swój wyrób do wpisu (zgłoszenie to jest następnie weryfikowane przez komisję ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska).

 

Ulga termomodernizacyjna na REKUPERACJĘ.

Ulga termomodernizacyjna jest to ulga podatkowa pozwalająca na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, instalacji OZE i wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna obejmuje wiele prac związanych z domem i zakupem urządzeń, ale również obejmuje takie materiały i usługi jak:

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Przy czym kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie może przekroczyć 53.000 zł (w przypadku małżeństwa jest to dwa razy więcej, czyli 106.000 zł). Należy również pamiętać o tym, że do dokonania rozliczenia trzeba spełnić również dodatkowe warunki, związane z tym, że:

 • wydatki muszą dotyczyć inwestycji, która zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek;
 • odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione w poprzednim roku. Tak więc jeśli część kosztów inwestycji została przeniesiona na kolejny rok, to należy je rozliczyć w następnej deklaracji;
 • odliczyć można wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT, na których podana jest informacja odnośnie imienia i nazwiska podatnika oraz tego, czego one dotyczyły. W przypadku rozliczenia dotyczącego współmałżonków, faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki nie muszą być wystawione na oboje małżonków (nie ma wówczas znaczenia na kogo została wystawiona faktura);
 • kwotę odliczenia przekraczającą roczny dochód możesz odliczyć w kolejnym roku, a w sumie taką inwestycję nie możesz rozliczać dłużej niż przez 6 lat;
 • odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • odliczyć wydatki na ulgę termomodernizacyjną można, jeśli podatnik nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczył od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniłeś w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową.

Dotacje, które beneficjent otrzyma w ramach programu “Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Zarówno bowiem rządowe dotacje, jak i sama ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, a uzyskane w ten sposób zyski wzajemnie się uzupełniają.

Program “Czyste Powietrze” można łączyć też nie tylko z ulgą termomodernizacyjną, ale i innym rządowym programem – Stop Smog.

 

Dofinansowanie do KLIMATYZACJI.

Bardzo często osoby planujące zakup klimatyzacji, zastanawiają się nad tym, czy można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż tego typu urządzenia. Obecnie jest kilka możliwości zmniejszenia kosztów inwestycji i otrzymania dotacji. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest program „Czyste Powietrze”. Czym się charakteryzuje ten program, jaka jest kwota dotacji i co należy zrobić by otrzymać wsparcie finansowe jest opisane powyżej bo zasady dotyczące czy to termomodernizacji budynku, montażu systemu wentylacji z odzyskiem ciepła czy zakupu klimatyzatora są takie same.

Zgodnie z założeniami rządowego programu „Czyste Powietrze”, inwestorzy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup systemu klimatyzacji. Opcja ta dotyczy urządzeń, które posiadają w sobie oprócz funkcji chłodzenia również funkcję grzania powietrza. Tak naprawdę większość dostępnych na rynku nowoczesnych klimatyzatorów posiada funkcję grzania, dzięki czemu można zakwalifikować je do programu. Wszystko w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku i wymiany w nim źródła ciepła w systemie grzewczym. Klimatyzator może zostać zakwalifikowany jako element tego typu systemu jako pompa ciepła powietrze/powietrze. Kwota dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” na zakup klimatyzatora z funkcją grzania to zwrot 40% kosztów inwestycji. Jednocześnie cała kwota nie może przekroczyć 4.400 złotych w podstawowym poziomie dofinansowania.  W określonych przypadkach można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie i wtedy zakup i montaż klimatyzacji może zostać zwrócony w wysokości 70% inwestycji, jednak nie większej niż 7.800 złotych.

 

Tabela. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii. Klimatyzacja – PC powietrze/powietrze.

Jakie wymogi musi spełniać klimatyzacja?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie z tego programu, klimatyzator musi również spełniać, identyczne co do każdego poziomu programu wymagania:

 • klasy efektywności energetycznej na poziomie minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
 • wyposażenie w panel sterujący umożliwiający dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb,
 • dotyczące tego, że urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu handlowego (np. posiadać oznaczenie „CE”), posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
 • tyczące się konieczności wykonania usługi (jeżeli wynika to z przepisów prawa) przez osoby lub podmioty posiadające stosowne do tego uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Przed zakupem urządzenia można też sprawdzić, czy znajduje się ono na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów. Część producentów poszła już w tym kierunku. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie papierowej we właściwym urzędzie lub przez internet.

 

Ulga termomodernizacyjna na KLIMATYZACJĘ.

Warto zainteresować się również możliwością odliczenia kosztu zakupu klimatyzacji od podatku. Można to zrobić w ramach ulgi termomodernizacyjnej. To ulga przygotowana z myślą o osobach, które inwestują w termomodernizację budynku, czyli w poprawę jego efektywności cieplnej. Zgodnie z orzecznictwem organów podatkowych, klimatyzatory z funkcją grzania (będące pompą ciepła powietrze/powietrze lub posiadające wbudowaną pompę ciepłą) kwalifikują się do ulgi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z urzędem. Możliwość uzyskania dofinansowania sprawia, że jeszcze więcej osób w Polsce decyduje się na zakup klimatyzatora do domu jednorodzinnego lub mieszkania. Urządzenia te sprawdzają się także w obiektach komercyjnych.

Jeżeli chcesz zadbać o lepsze powietrze dla siebie i najbliższych, a także zmniejszyć dotychczasowe koszty ogrzewania to program „Czyste Powietrze” jest realnym wsparciem finansowym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi, którzy doradzą dobór rekuperatora spełniającego wymagania programu.

Opracował Antoni

adminlr